Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta (2009-2012). V prosinci 2012 jsem úspěšně složil advokátní zkoušku a od února 2013 jsem jako advokát zapsán pod ev. č. ČAK 14756 v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Ve své praxi se zaměřuji na poskytování právní pomoci v oblasti obchodních závazkových vztahů – zejména složité spory mezi podnikateli s výrazným technickým prvkem (elektrotechnika, počítačové systémy, strojírenství a stavebnictví). Spadají sem především komplikované spory ze smluv o dílo – smírčí jednání před zahájením soudního řízení a samozřejmě zastupování v soudním řízení.

Specializuji se na zastupování klientů před soudy, nicméně soudním sporům se vždy snažím předejít, neboť obzvláště v české justici platí, že i špatná dohoda je lepší než nevyzpytatelný rozsudek soudu. Ze soudních sporů, na které se specializuji, lze zmínit např. i spory s pojišťovnami o zaplacení pojistného plnění (z povinného ručení či havarijního pojištění). Z méně obvyklých oblastí práva pak mohu zmínit mé bohaté zkušenosti se zastupováním osob obviněných z neoprávněného odběru elektřiny – zde se jedná jak o právní zastupování v civilním řízení o zaplacení náhrady škody způsobené distributorovi elektřiny, tak v trestním řízení ve věci obvinění z trestného činu krádeže. V těchto věcech jsem schopen (v závislosti na skutkových okolnostech případu) snížit nároky distributora elektřiny i více než třicetinásobně, významně se zasadit o snížení uloženého trestu, anebo i dosáhnout zproštění obžaloby za trestný čin krádeže. Dále mohu zmínit například spory o zaplacení provize za zprostředkování prodeje nemovitosti, kde jsem opakovaně zastupoval jak makléře (realitní kanceláře), kteří žádali zaplacení provize, tak v jiných případech majitele nemovitostí, kteří zaplacení provize – z různých důvodů - odmítali.

Ze široké škály méně obvyklých případů, které jsem schopen úspěšně řešit, mohu zmínit například spory o výplatu vypořádacího podílu z transformovaných zemědělských družstev, kdy bývalá JZD vytrvale odmítají svým členům vyplatit vypořádací podíl za živý a mrtvý inventář, vnesený v rámci nucené kolektivizace jejich předky v padesátých letech minulého století.

Komplexně řeším právo obchodních korporací – zakládání společností, změny společností, převody podílů a akcií, prodej závodu, likvidace společnosti, přeměny společností a převod jmění na společníka apod. Zbývám se však i obvyklejšími záležitostmi jako jsou např. spory o náhradu bezdůvodného obohacení, o náhradu škody, o náhradu škody na zdraví apod.

Dále se komplexně věnuji právu trestnímu, kde klientům poskytuji pomoc bez ohledu na to, v jakém postavení se zrovna nacházejí (obviněný, poškozený, oběť). Typicky se jedná o právní pomoc podezřelému, obhajobu obviněného (právní pomoc při podání vysvětlení nebo výslechu na policii, obhajoba v hlavním líčení před trestním soudem), anebo poskytuji právní pomoc poškozenému jakožto zmocněnec poškozeného.

Z přestupkového práva pak lze zmínit především zastupování v přestupkovém řízení týkající se provozu na pozemních komunikacích a účastníků dopravních nehod.

Z nesporných záležitostí, kterým se převážně věnuji, mohu namátkou zmínit přípravu a úpravy dohod týkajících se převodů nemovitostí, advokátní úschova peněz a listin, vypořádání podílového spoluvlastnictví, zpracování prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě, příprava návrhů na povolení oddlužení aj.

Mám zkušenosti s řešením desítek až stovek zcela jiných druhů záležitostí, než těch zmíněných výše. Jsem rovněž schopen řešit i případy a Vaše životní situace, s nimiž praktické zkušenosti doposud nemám. Více informací naleznete v ostatních částech tohoto webu.

Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx