Novinky

Koupě auta se skrytou vadou, anebo se stočeným tachometrem. Co se s tím dá dělat?

Mnohým z Vás se to již možná stalo, případně jste o tom četli ve zprávách, nebo jste viděli nějakou reportáž v televizi či na internetu. Kupující má zájem si koupit starší ojeté vozidlo a vyhlídne si nějaký inzerát na internetu, anebo se mu zalíbí nějaké vozidlo v autobazaru. Protože se mu vozilo líbí vzhledově, anebo ho zaujme třeba cenou, rozhodne se...

zobrazit více

Když zemědělské družstvo neoprávněně odmítá vyplatit členovi vypořádací podíl

Již několikrát jsem se setkal se situací, kdy zemědělské družstvo, právní nástupce bývalého JZD, odmítalo vyplatit vypořádací podíl svému (bývalému) členovi, anebo výplatu podílu odkládalo na dlouhou dobu, případně jej chtělo vyplatit nepeněžitou formou. K této problematice se vztahuje poměrně dost judikatury, přičemž účelem tohoto příspěvku je...

zobrazit více

Převod podílu v s.r.o. bez souhlasu manžela převodce může být neplatný

Stal-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem společnosti s ručením omezeným (a jedno, zda společníkem jediným, anebo spolu s dalšími společníky jen jedním z více společníků), tvoří podíl jakožto majetková hodnota součást společného jmění manželů. Manžel se však nestává společníkem...

zobrazit více

Overbooking aneb Špatná zkušenost s CK Electra Tours s.r.o.

Varuji každého, kdo uvažuje o tom, že by jel na dovolenou pořádanou českou obchodní společností CK Electra Tours s.r.o., IČ: 26120917, se sídlem Praha 1, Vodičkova 736/17, PSČ 11000. Mám s CK Electra Tours velice špatnou zkušenost. S CK Electra Tours jsme jeli na dovolenou do Řecka v roce 2014, a to na ostrov Zakynthos. Jak se záhy ukázalo, tak CK Electra Tours nám úmyslně poskytla jiný hotel, než ten, který...

zobrazit více

Varování před nekalými praktikami portugalské společnosti United Directórios, Lda. (TEMDI)

Pro jednoho z našich klientů řešíme záležitost ohledně opakovaných upomínek portugalské společnosti United Directórios Lda., Rua Basílio Teles, 35 – 6 D, 1070-020 Lisboa, Portugal (TEMDI). V roce 2011 se náš klient dopustil té chyby, že již předvyplněný inzertní formulář společnosti United Directórios Lda, který mylně považoval za nezávaznou žádost o úpravu již...

zobrazit více

Odpor proti elektronickému platebnímu rozkazu

V tomto článku Vám poradíme, jak správně podat odpor proti elektronickému platebnímu rozkazu (EPR), který Vám byl doručen buď poštou do vlastních rukou, anebo do Vaší datové schránky. Prakticky totožně lze postupovat i při podávání odporu proti „klasickému“ platebnímu rozkazu, který není řečí zákona „elektronický“, nicméně...

zobrazit více

Neoprávněný odběr elektřiny ve světle aktuálního nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 668/15

Ústavní soud svým aktuálním nálezem sp. zn. I. ÚS 668/15 ze dne 11. srpna 2015 zasadil další ránu "ČEZem prolobované" vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny....

zobrazit více

Rozhodčí doložka aneb Když je cesta do pekla dlážděna špatným úmyslem silnější smluvní strany

Již celá řada nešťastníků, zejména mladých a pracovně nezkušených lidí z řad drobných živnostníků, malých podnikatelů a tzv. OSVČ, se na naši advokátní kancelář obrátila ve věcech týkajících se problémů s neuváženě uzavřenou rozhodčí smlouvou (rozhodčí doložkou), resp. v krajím případě na jejím základě...

zobrazit více

Vymáhání pohledávek

Exekuční návrh Exekuční návrh je písemné podání věřitele (oprávněného) určené soudu, aby pověřil příslušného soudního exekutora (dále jen „exekutor“) provedením exekuce, zpravidla tedy vymožením peněžité pohledávky. Navrhovatel však exekuční návrh nepodává místně příslušnému exekučnímu soudu (jak...

zobrazit více

Obhajoba a právní pomoc advokáta v trestním řízení

Obhájcem se pro oblast trestního řízení rozumí právní zástupce osoby, proti které se vede trestní stíhání. Tato osoba se označuje (v závislosti na stadiu trestního řízení) jako obviněný, obžalovaný nebo odsouzený; obecně se tato osoba označuje jako obviněný. Obhájcem může být pouze advokát, tedy právník zapsaný...

zobrazit více

Advokátní úschova peněz a listin

Prodej či koupě nemovitosti vždy představuje určitá rizika - někdy větší, někdy menší, obvykle však běžná rizika s tím spojená. Jak už to často bývá, jedním z hlavních problémů je úhrady kupní ceny za převod vlastnického práva k nemovitosti, tedy záruka, že kupující se stane řádným vlastníkem nemovitosti a prodávající dostane...

zobrazit více

Právní pomoc poskytovaná advokátem obětem trestných činů

Jako první a v současnosti i jako jediní v okrese Třebíč poskytujeme právní pomoc obětem trestných činů podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů). Naše advokátní kancelář je zapsaná v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR, pro služby...

zobrazit více

Advokát, právník, Mgr. nebo JUDr. – kdo se v tom má vyznat?

Řada klientů nechápe, jaký je rozdíl mezi označeními "advokát", "právník", "Mgr." a "JUDr." Vysvětlení je jednoduché.

zobrazit více

Osobní bankrot

Stále častěji naši advokátní kancelář oslovují lidé, kteří jsou v tíživé finanční situaci, kdy na sebe převzali větší závazky (úvěry, půjčky apod.), které nejsou schopni splácet a dotazují se, jak tuto, z jejich pohledu, bezvýchodnou situaci řešit. V některých případech jsou tito lidé ještě ve fázi, kdy hradí své...

zobrazit více

Právní pomoc advokáta při podání vysvětlení

V naší advokátní praxi se poměrně často setkáváme s tím, že klient se na nás obrátí až v okamžiku, kdy mu je doručena obžaloba, případně až v okamžiku, kdy proti němu je vydán trestní příkaz. Klient v domnění, že „svoji obhajobu zvládne bez problémů sám“, situaci z různých důvodů podcení a kvalifikovanou právní pomoc...

zobrazit více

Exekuce některých rozhodčích nálezů může být neoprávněná

Je na Váš majetek vedena soudním exekutorem exekuce, která byla nařízena na základě rozhodčího nálezu? Pak se může jednat o exekuci neoprávněnou a podáním návrhu na zastavení exekuce můžete dosáhnout zastavení (zrušení) exekučního řízení. Nemusí to však být pravidlem, tedy zdaleka ne každá exekuce, vedená na základě...

zobrazit více

Rozvod manželství dohodou

Nový občanský zákoník nepřinesl do institutu rozvodu manželství žádné výrazné změny. Nadále dle platné zákonné úpravy existují dvě formy rozvodu, a to tzv. nesporný rozvod, nebo-li rozvod dohodou a dále tzv. sporný rozvod. V tomto článku vysvětlíme, jak probíhá tzv. nesporný rozvod, nebo-li rozvod dohodou. Jedná se o formu řízení, kdy...

zobrazit více

Životní úroveň povinného rodiče v řízení o určení výživného

V praxi naší advokátní kanceláře se často setkáváme s otázkami výživného mezi rodiči a dětmi, když řešíme problematiku výše vyživovací povinnosti povinného rodiče vůči oprávněnému, tj. jeho nezletilému nebo již zletilému dítěti. Oslovují nás jak klienti v pozici povinného rodiče, kteří mají za to, že soudem stanovené...

zobrazit více

Zákaz změny k horšímu při podání odporu proti příkazu

Ve správním právu platí zásada, že odvolání se proti rozhodnutí nemůže být odvolateli ke škodě (jedná se o tzv. zákaz reformationis in peius ve správním řízení). Například u příkazu vydaného podle přestupkového zákona (zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění), který správní orgán vydal proti...

zobrazit více

Oddlužení fyzických osob - podnikatelů v insolvenčním zákoně

Poslední velká novela insolvenčního zákona definitivně otevřela cestu oddlužení i fyzickým osobám – podnikatelům. Přijetí této novely bylo v podstatě reakcí na dosavadní judikaturu, když soudy rozšiřovaly svým výkladem možnosti oddlužení i na podnikatelské subjekty za předpokladu splnění určitých podmínek. Bylo  přijato stanovisko, že není nutno činit...

zobrazit více

Některé pojišťovny bezdůvodně krátí pojistné plnění

V naší advokátní praxi se poměrně často setkáváme s tím, že pojišťovna (pojistitel) svému klientovi (pojistník, pojištěný) nechce vyplatit celé pojistné plnění podle pojistné smlouvy, na které má klient nárok, avšak vyplatí mu z něj buď jen poměrnou část, nebo dokonce vůbec nic. Typickým případem je náhrada škody...

zobrazit více

Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx