Advokát, právník, Mgr. nebo JUDr. – kdo se v tom má vyznat?

Řada klientů nechápe, jaký je rozdíl mezi označeními "advokát", "právník", "Mgr." a "JUDr." Vysvětlení je jednoduché.
Advokát je profese – povolání. Podobným povoláním je soudce, státní zástupce, notář, soudní exekutor. Rozdíl mezi těmito profesemi je okruh práva, kterou se ta která profese zabývá, jedná se o zákonem danou specializaci. Zjednodušeně se dá říci, že nejširším okruhem práva se obvykle zabývá advokát, užším okruhem práva soudce, ještě užší oblastí práva se zabývá státní zástupce, notář a nakonec soudní exekutor. Nemusí tomu tak ale být vždy. Rozdílů mezi těmito profesemi je samozřejmě více – např. způsob organizace profese, způsob vzniku a správy profese, způsob získání a zániku členství v profesi atd.

Právník je obecné označení člověka, který získal vysokoškolské právnické vzdělání. Každý advokát je právníkem. Stejně tak každý soudce, notář, státní zástupce i soudní exekutor – všechny tyto profese nutně předpokládají, že vykonávat je může pouze právník. Naopak to však neplatí, neboť zdaleka na každý právník musí být advokátem, soudcem, notářem, státním zástupcem nebo soudním exekutorem – řada právníků totiž pracuje na různých úřadech (např. právník katastrálního úřadu), v orgánech veřejné správy (např. právník Odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti, nebo ve velkých firmách (např. podnikový právník Českých drah) atd.

Mgr. je akademický titul označující absolventa magisterského studijního programu. Akademický titul pro absolventa právnické fakulty je Mgr. Jen z titulu Mgr. nelze poznat, v jakém oboru a na jaké škole byl získán.

JUDr. je taktéž akademický titul. Zjednodušeně se dá říci, že každý nositel titulu JUDr. byl nejdříve nositelem titulu Mgr. Název pochází z latiny a v nezkráceném znění znamená juris utriusque doctor, tedy doktor obojího práva. Tento tilu však není výsledkem doktorského studia, stále se jedná o magisterskou úroveň s tím rozdílem, že jeho nositel úspěšně absolvoval rigorózní řízení, což znamená, že sepsal a obhájil rigorózní práci a složil státní zkoušku z vybraného oboru práva. Mnoho práva neznalých osob se domnívá, že titul JUDr. znamená něco víc, než titul Mgr. Není tomu tak. V praxi rozdíl mezi těmito tituly neexistuje. 
Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx