Exekuce některých rozhodčích nálezů může být neoprávněná

Je na Váš majetek vedena soudním exekutorem exekuce, která byla nařízena na základě rozhodčího nálezu? Pak se může jednat o exekuci neoprávněnou a podáním návrhu na zastavení exekuce můžete dosáhnout zastavení (zrušení) exekučního řízeníNemusí to však být pravidlem, tedy zdaleka ne každá exekuce, vedená na základě rozhodčího nálezu, je vedena neoprávněně.

Ptáte se, jak poznáte, že právě „ta Vaše exekuce“ je vedena neoprávněně? Zpravidla se jedná o rozhodčí nálezy z období let 2008 až 2012. Oprávněnou osobou (tj. žalobcem) nejčastěji bývají společnosti: Komerční banka, Home Credit, Essox nebo Cetelem. Jedná se tedy o vymáhání závazků ze spotřebitelských smluv (smlouva o půjčce, smlouva o poskytnutí spotřebitelského úvěru aj.).

Proč je taková exekuce vedena neoprávněně? Protože byla zahájena na základě rozhodčího nálezu, který je z formálně-právního hlediska vadný. Konkrétní vada však není vyvolána obsahem rozhodčího nálezu, ale je obsažena již ve smlouvě (o půjčce, o úvěru, v rozhodčí smlouvě), ve které jste jako dlužník souhlasil s tím, že případné spory z dané smlouvy bude rozhodovat rozhodce. Jedná se o tzv. nezpůsobilost exekučního titulu pro neplatnost rozhodčí doložky.

A co že je to ta rozhodčí doložka? Rozhodčí doložka (rozhodčí smlouva) znamená, že o případném sporu (zpravidla při nesplácení půjčky) nebude rozhodovat klasický (státní) soud, ale tzv. rozhodce, který bude nějakým způsobem v budoucnu určen. V případě těchto sporných rozhodčích doložek pak spotřebitel předem nevěděl, kdo tímto rozhodcem bude, neboť takováto rozhodčí doložka obvykle obsahuje ustanovení, že rozhodcem bude určena předem neidentifikovaná osoba a to podle předem neznámých nebo neexistujících pravidel. V praxi se pak často stávalo, že spotřebitel o zahájení, průběhu a ukončení rozhodčího řízení ani nevěděl.

Nevydal-li rozhodčí nález rozhodce, jehož výběr se uskutečnil podle transparentních pravidel, resp. byl-li rozhodce určen právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, a nemůže-li být akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování, pak tento rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem ve smyslu § 40 odst. 1 písm. c) exekučního řádu, podle něhož by mohla být nařízena exekuce, jelikož rozhodce určený na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky (§ 39 obč. zák.) neměl k vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení pravomoc. Byla-li již exekuce v takovém případě přesto nařízena, resp. zjistí-li soud (dodatečně) nedostatek pravomoci orgánu, který exekuční titul vydal, je třeba exekuci v každém jejím stádiu pro nepřípustnost podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. zastavit, když zákon o rozhodčím řízení nevylučuje, aby otázka (nedostatku) pravomoci rozhodce byla zkoumána i v exekučním řízení (přičemž takový závěr platí bez zřetele k tomu, že povinný v rozhodčím řízení neexistenci rozhodčí smlouvy nenamítal); citováno z usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 958/2012, ze dne 10. 7. 2013.

Co se stane, pokud podáte návrh na zastavení exekuce pro neplatnost rozhodčího nálezu (nezpůsobilost exekučního titulu)? Pokud se i ve Vašem případě jedná o exekuci nařízenou na základě vadného rozhodčího nálezu, soud (soudní exekutor) je povinen Vašemu návrhu na zastavení exekuce vyhovět a exekuci zastavit. Současně je soudní exekutor povinen vrátit Vám to, co na Vás už vymohl. Pokud jde o náklady exekučního řízení a odměnu soudního exekutora, pak tyto nároky jdou plně k tíži oprávněného (tj. věřitele).

Na úplný závěr je potřeba doplnit, že případné zastavení exekuce Vás nezbavuje povinnosti plnit své závazky – tedy povinnost vrátit věřiteli přijatou půjčku (úvěr) tím nezanikne, pouze se celá věc znovu dostane na samotný počátek. V případě, že jste smlouvu o půjčce nebo úvěru skutečně uzavřeli, máte povinnost přijaté plnění svému věřiteli vrátit, protože podle staré římskoprávní zásady platí, že „smlouvy se mají dodržovat“ (pacta sunt servanda).

Říkáte si, k čemu je tedy dobré zabývat se neoprávněností exekuce a nezpůsobilostí exekučního titulu, když vymáhaný dluh stejně nezanikne? V naší advokátní praxi se nám již mnohokrát osvědčilo, že neoprávněná exekuce Vás coby dlužníka staví do velice výhodné vyjednávací pozice, neboť oprávněný (věřitel) si je vadnosti exekučního titulu vědom a je proto ochoten velkou část doposud nevymoženého dluhu Vám prominout.

Nejste si jisti, zda právě Vaše rozhodčí doložka je neplatná a že exekuce vedená na Váš majetek je neoprávněná? Obraťte se na nás. Vaši věc posoudíme a obratem Vám sdělíme, zda máte šanci svůj dluh vyřešit.

Mgr. Martin Lorenc, advokát, dne 27.5.2015

Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx