Některé pojišťovny bezdůvodně krátí pojistné plnění

V naší advokátní praxi se poměrně často setkáváme s tím, že pojišťovna (pojistitel) svému klientovi (pojistník, pojištěný) nechce vyplatit celé pojistné plnění podle pojistné smlouvy, na které má klient nárok, avšak vyplatí mu z něj buď jen poměrnou část, nebo dokonce vůbec nic. Typickým případem je náhrada škody způsobená dopravní nehodou, přičemž není rozhodné, zda má pojišťovna plnit „druhé straně“ (poškozenému) na základě klientova tzv. povinného ručení (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), anebo přímo svému klientovi na základě sjednaného havarijního pojištění. V tomto ohledu máme velmi špatné zkušenosti zejména s pojišťovnou Kooperativa, která bez přesvědčivých důvodů odmítá svým klientům vyplácet pojistné plnění při vzniku pojistné události (škodní události).
Každá pojišťovna má ze zákona právo tzv. odmítnout plnění z pojistné smlouvy, řada pojišťoven však tohoto svého práva zneužívá a zkouší, co klient vydrží. Toto právo bylo do 31.12.2013 upraveno v § 24 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, takto: „Nestanoví-li zákon jinak, může pojistitel plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže:

a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek, nebo

b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí.“

Obdobným způsobem je právo pojišťovny na odmítnutí pojistného plnění upraveno v novém občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění), a to v § 2780 a 2809:

„§ 2780: Při povinném pojištění může pojistitel pojistné plnění odmítnout, jen pokud se na uvedení nepravdivých informací, neúplně zodpovězených dotazů učiněných v písemné formě nebo vědomě nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů podílel výlučně poškozený nebo i jiná osoba s vědomím poškozeného.

§ 2809: Pojistitel může pojistné plnění odmítnout, byla-li příčinou pojistné události skutečnost, a) o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události, b) kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit v důsledku zaviněného porušení povinnosti stanovené v § 2788 a c) pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných podmínek.“

Obvyklou „výmluvou“ pojišťovny pak je obecné tvrzení, že klient pojišťovně uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí. Pojišťovna - v takovém případě - obvykle nemá zájem s klientem o čemkoli dalším debatovat a i když klient má snahu celou věc vyřešit a zjistit, co se stalo špatně, pojišťovna jej arogantním způsobem odmítne. Klientovi pak zbydou pouze oči pro pláč, neboť řadu let pojišťovně řádně a včas hradil vysoké pojistné a nyní, když pojišťovnu skutečně potřebuje, otočí se k němu zády.

Všem návštěvníkům tohoto webu, kteří se ocitli v postavení neprávem odmítnutého klienta pojišťovny, doporučujeme, aby se při jednání s pojišťovnou nechali zastoupit dobrým advokátem, neboť pouze dobrý advokát je klientovi schopen vybojovat jeho celé pojistné plnění. Někdy je možné spor vyřešit i mimosoudně, zpravidla však věc končívá u soudu podáním žaloby o zaplacení neoprávněně kráceného pojistného plnění. Nejen v těchto věcech Vám pomůže naše advokátní kancelář, která má se zastupováním při předžalobních jednáních s pojišťovnami a dále pak v soudních sporech s pojišťovnami bohaté zkušenosti.

Mgr. Martin Lorenc, advokát, 05.04.2015
Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx