Oddlužení fyzických osob - podnikatelů v insolvenčním zákoně

Poslední velká novela insolvenčního zákona definitivně otevřela cestu oddlužení i fyzickým osobám – podnikatelům. Přijetí této novely bylo v podstatě reakcí na dosavadní judikaturu, když soudy rozšiřovaly svým výkladem možnosti oddlužení i na podnikatelské subjekty za předpokladu splnění určitých podmínek. Bylo  přijato stanovisko, že není nutno činit rozdílu mezi nepodnikatelem a fyzickou osobou – podnikatelem, která získává své příjmy z jiné výdělečné činnosti, pokud tyto dluhy nemají původ v podnikání.
 
V současné době tak tito podnikatelé získávají možnost řešit svůj úpadek či hrozící úpadek oddlužením, přičemž ani dluhy z podnikání (typicky závazky vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně, OSSZ aj.) nemusí být překážkou povolení oddlužení za předpokladu, že: a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, b) jde o pohledávku zajištěného věřitele, c) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po zrušení konkursu na majetek dlužníka pro splnění rozvrhového usnesení nebo na základě zjištění insolvenčního soudu, že je majetek dlužníka pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující.
 
Naše advokátní kancelář v rámci své každodenní praxe poskytuje právní poradenství v oblasti insolvenčního práva. Zpracováváme insolvenční návrhy a návrhy na povolení oddlužení jak pro nepodnikatele, tak právě fyzické osoby  - podnikatele. V případě, kdy se jako dlužník ocitnete v tíživé finanční situaci, ať už v rámci hospodaření své domácnosti nebo při své podnikatelské činnosti a hledáte právní pomoc advokáta, který zná insolvenční zákon a související právní předpisy, můžete se na naši kancelář obrátit. Celkovou Vaši situaci vyhodnotíme s ohledem na veškerá rizika a navrhneme pro Vás nejvhodnější řešení. Takovou analýzu Vašeho úpadku nebo hrozícího úpadku poskytujeme obvykle zdarma.

Mgr. Lenka Kijová, právník, 18.4.2015
Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx