Odpor proti elektronickému platebnímu rozkazu

V tomto článku Vám poradíme, jak správně podat odpor proti elektronickému platebnímu rozkazu (EPR), který Vám byl doručen buď poštou do vlastních rukou, anebo do Vaší datové schránky. Prakticky totožně lze postupovat i při podávání odporu proti „klasickému“ platebnímu rozkazu, který není řečí zákona „elektronický“, nicméně pro jeho příjemce má naprosto stejné důsledky, jako ten elektronický. Elektronický platební rozkaz (stejně tak i klasický platební rozkaz) je jedna z forem soudního rozhodnutí (vedle rozsudku, usnesení, směnečného platebního rozkazu a platebního rozkazu). Svými účinky se elektronický platební rozkaz staví vedle rozsudku. Elektronický platební rozkaz, proti němuž nebyl včas, vůbec, nebo jinou než oprávněnou osobou, podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku.

 

Řízení o vydání elektronického platebního rozkazu je zjednodušená forma soudního řízení. Zjednodušení lze v první řadě spatřovat v tom, že soud elektronický platební rozkaz vydá relativně rychle (někdy i jen dva nebo tři dny po odeslání formulářového návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu do elektronické podatelny Ministerstva spravedlnosti a zaplacení příslušného soudního poplatku). Další zjednodušení spočívá v tom, že soud o věci rozhodne bez slyšení druhé strany (žalované strany), když při tom vychází z tvrzení a důkazů předložených stranou žalující. Základními (obecnými) podmínkami vydání elektronického platebního rozkazu soudem je, že v návrhu na jeho vydání (tj. v žalobě) musí být uplatněno právo na zaplacení peněžité částky do výše 1.000.000,- Kč a toto právo musí vyplývat ze skutečností žalobcem uvedených v návrhu (tj. v žalobě). To, že soud proti Vám vydal elektronický platební rozkaz, v žádném případě neznamená, že nárok jím uplatněný se zakládá na pravdě.
 
Nesouhlasíte-li s vydáním elektronického platebního rozkazu, tj. máte-li za to, že nárok jím uplatněný, tedy že částka v něm uvedená je neoprávněná (a) nikdy neexistovala, b) existovala dříve, ale v minulosti již zanikla, c) existuje, ale ne v takové výši, d) existuje, ale je promlčená), nezbude Vám, než proti elektronickému platebnímu rozkazu podat odpor.
 
Odpor může podat pouze oprávněná osoba, tj. osoba, které je elektronickým platebním rozkazem uložena povinnost, případně její zástupce (zákonný zástupce, zmocněnec atd.). Z odporu proto musí být zřejmé, kdo jej činí.
 
Odpor se podává (adresuje) tomu soudu, který elektronický platební rozkaz vydal. Odpor není odvoláním a nepodává se proto k nadřízenému soudu! Z odporu proto musí být zřejmé, jakému soudu se podává a k tomuto soudu musí být i podán!
 
Z odporu musí být zřejmé, proti jakému elektronickému platebnímu rozkazu (rozhodnutí) směřuje. Elektronický platební rozkaz v odporu označte jeho číslem jednacím (je uvedeno vpravo nahoře), datem vydání elektronického platebního rozkazu, případně i datem, kdy Vám elektronický platební rozkaz byl doručen, a popřípadě i povinností, která Vám elektronickým platebním rozkazem byla uložena – (zaplacení částky xxxx,- Kč se zákonným úrokem z prodlení od xx. xx. xxxx do zaplacení).
 
Odpor nemusí být odůvodněný. Zcela postačuje, pokud do textu odporu uvedete, že "proti elektronickému platebnímu rozkazu podávám odpor“.
 
Veledůležité je dodržet lhůtu k podání odporu!! Lhůta je stanovena zákonem a činí 15 dnů ode dne doručení (tj. od převzetí) elektronického platebního rozkazu jeho adresátovi. Lhůta se počítá až ode dne následujícího po dni doručení, tj. den, ve kterém Vám byl elektronický platební rozkaz doručen, se do lhůty nepočítá (např. byl-li Vám elektronický platební rozkaz doručen dne 11. srpna 2015, pak lhůta k podání odporu uplynula dne 26. srpna 2015). Odpor stačí v uvedené lhůtě podat k poštovní přepravě, tj. odpor nemusí být v uvedené lhůtě doručen příslušnému soudu. Podáváte-li odpor v písemné podobě (poštou), vždy jej zasílejte doporučeně a pokud možno i s dodejkou. Nikdy odpor nezasílejte obyčejným psaním!! Důvodem je možnost pozdějšího doložení podacího lístku nebo poštovní dodejky (doručenky) jako důkazu o včasném podání odporu. Podáváte-li odpor prostřednictvím datové schránky, pak se za doručený příslušnému soudu považuje okamžikem jeho odeslání.
 
Na tomto odkazu naleznete oficiální aplikaci Ministerstva spravedlnosti ČR, ze které si po zadání čísla specifického identifikátoru dokumentu a spisové značky elektronického platebního rozkazu stáhnout originál elektronického platebního rozkazu, nebo jejím prostřednictvím stáhnout formulář pro podání odporu. K platnému odeslání formuláře je nutné být držitelem platného kvalifikovaného elektronického certifikátu (elektronického podpisu).
 
Elektronický platební rozkaz Vám vždy musí být doručen do vlastních rukou / do Vaší datové schránky. Náhradní doručení (vhozením do domovní poštovní schránky, nebo doručení fikcí do datové schránky) je vyloučeno.
 
Podáváte-li proti elektronickému platebnímu rozkazu odpor, není potřeba podávat odvolání proti nákladům právního zastoupení strany žalující, neboť podáním odporu se elektronický platební rozkaz ruší jako celek.
 
Uznáváte-li to, co je v elektronickém platebním rozkazu uvedeno, tj. souhlasíte-li s tím, že máte žalující straně zaplatit uvedenou částku, ale nesouhlasíte-li s výší nákladů řízení stanovených v elektronickém platebním rozkazu, odpor nepodávejte, ale podejte pouze odvolání proti nákladům řízení.
 
Uznáváte-li to, co je v elektronickém platebním rozkazu uvedeno, tj. souhlasíte-li s tím, že máte žalující straně zaplatit uvedenou částku, ale nemůžete-li si dovolit zaplatit hned, podejte odpor. Podáním odporu se celé řízení protáhne (klidně i o roky), avšak současně se i prodraží o další náklady právního zastoupení obou stran sporu. Účelové podání odporu tedy má v určitých případech smysl, nicméně předem je potřeba zvážit jeho důsledky.
 
Podáním neodůvodněného odporu to pro Vás nekončí!
 
Odpor můžete podat zcela bez odůvodnění / bez vyjádření k žalobě (tj. nemusíte uvádět, proč jste se rozhodli odpor podat), nicméně je důležité mít na paměti, že pokud podaný odpor rovnou řádně neodůvodníte / nevyjádříte se k žalobě a věci samé, musíte tak učinit nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty k podání odporu! V poučení každého elektronického platebního rozkazu naleznete následující text, tím je nutné se řídit:
 
  • Žalovaný, který podal odpor, je povinen se ve lhůtě 30 dnů ode dne uplynutí lhůty k podání odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu písemně v listinné nebo v elektronické podobě vyjádřit ve věci samé k žalobě, která mu byla doručena spolu s elektronickým platebním rozkazem.
 
  • Ve vyjádření je žalovaný povinen uvést, zda nárok uplatněný v žalobě uznává, popřípadě zda nárok uznává jen zčásti nebo co do základu. Uzná-li nárok, rozhodne soud na tomto základě o věci samé (o její části nebo o jejím základu) rozsudkem pro uznání (§ 153a odst. 1 o. s. ř.).
 
  • Jestliže žalovaný nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, je povinen ve vyjádření vylíčit rozhodující skutečnosti o věci samé, na nichž staví svoji obranu proti žalobě, a označit důkazy k prokázání svých tvrzení. K vyjádření musí připojit listiny, na něž se ve svém vyjádření odvolává.
 
  • Pokud vyjádření není podáno v elektronické podobě (např. prostřednictvím datové schránky nebo aplikace ePodatelny), je třeba jej předložit soudu v počtu 2 vyhotovení.
 
  • Nemůže-li žalovaný podat ve stanovené lhůtě vyjádření ve věci samé, je povinen před uplynutím stanovené lhůty sdělit soudu, jaký vážný důvod mu v tom brání. Na výzvu soudu je povinen tvrzený vážný důvod prokázat.
 
  • Podá-li žalovaný proti elektronickému platebnímu rozkazu včas odpor, a jestliže se bez vážného důvodu ve věci samé včas písemně nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává. Soud proto ve věci samé rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 153a odst. 3 o. s. ř.).
 
  • Podá-li žalovaný proti elektronickému platebnímu rozkazu včas odpor a nebudou-li splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání, soud k projednání a rozhodnutí věci nařídí jednání.
 
Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc se sídlem v Praze a pobočkou v Třebíči Vám poskytne kvalifikovanou právní pomoc při řádném zpracování a podání odporu, jeho odůvodnění a následně i v souvisejícím soudním řízení, ve kterém se Vaše věc bude projednávat / již projednává.

Mgr. Martin Lorenc, advokát v Praze a Třebíči, 31.8.2015
 

Co o elektronickém platebním rozkazu říká zákon? Elektronický platební rozkaz je upraven zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, konkrétně pak § 174a:
 

Elektronický platební rozkaz
 
(1) Je-li návrh podán na elektronickém formuláři podepsaném uznávaným elektronickým podpisem žalobce a nepřevyšuje-li peněžité plnění požadované žalobcem částku 1 000 000,- Kč, soud může vydat na návrh žalobce elektronický platební rozkaz. Tento formulář zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
(2) Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) a náležitostí podle § 79 odst. 1 obsahovat datum narození fyzické osoby, identifikační číslo právnické osoby nebo identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem.
 
(3) Ustanovení § 172 až 174 platí obdobně.
 
(4) Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, který neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti, nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu usnesením odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.
 
(5) Elektronický platební rozkaz nelze vydat,
 
a) pokračuje-li soud v řízení po jeho přerušení, nebo
 
b) nebyl-li zaplacen poplatek za řízení o vydání elektronického platebního rozkazu splatný podáním návrhu na zahájení řízení ani ve lhůtě soudem k tomu určené.
 
(6) Odpor proti elektronickému platebnímu rozkazu lze podat také na elektronickém formuláři podepsaném zaručeným elektronickým podpisem. Tento formulář zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
Platební rozkaz
 
§ 172
 
(1) Soud může i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného vydat platební rozkaz, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem. V platebním rozkazu žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu žalobci zaplatil uplatněnou pohledávku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který platební rozkaz vydal. Ustanovení § 36a odst. 1 písm. a) se nepoužije.
 
(2) Platební rozkaz nelze vydat,
 
a) není-li znám pobyt žalovaného;
 
b) má-li být platební rozkaz doručen žalovanému do ciziny.
 
(3) Nevydá-li soud platební rozkaz, nařídí jednání.
 
§ 173
 
(1) Platební rozkaz je třeba doručit žalovanému do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno.
 
(2) Nelze-li platební rozkaz doručit i jen jednomu ze žalovaných, soud jej usnesením zruší v plném rozsahu.
 
 § 174
 
(1) Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku.
 
(2) Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí jednání. Opravným prostředkem jen proti výroku o nákladech řízení je však i zde odvolání.
 
(3) Pozdě podaný odpor soud usnesením odmítne; pro nedostatek odůvodnění nelze odpor odmítnout. Podaný odpor soud odmítne též tehdy, podal-li jej ten, kdo k podání odporu není oprávněn.
 
(4) Při opravě chyb v psaní a v počtech, jakož i jiných zjevných nesprávností v platebním rozkazu se postupuje podle § 164.
 
Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx