Rozvod manželství dohodou

Nový občanský zákoník nepřinesl do institutu rozvodu manželství žádné výrazné změny.
Nadále dle platné zákonné úpravy existují dvě formy rozvodu, a to tzv. nesporný rozvod, nebo-li rozvod dohodou a dále tzv. sporný rozvod.

V tomto článku vysvětlíme, jak probíhá tzv. nesporný rozvod, nebo-li rozvod dohodou.

Jedná se o formu řízení, kdy soud manželství rozvede, aniž by zjišťoval příčiny rozvratu manželství, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky: a) manželství trvalo alespoň jeden rok, b) manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí (není vyloučeno společné bydlení v jedné rodinné domácnosti, pod pojmem „nežijí“ je myšleno to, že manželé společně finančně nehospodaří, intimně se nestýkají), c) druhý z manželů se k návrhu na rozvod připojí, d) manželé se dohodli na úpravě poměrů svých nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, d) manželé se dohodli na úpravě svých majetkovým poměrů, práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu.
Nejprve je třeba soudu předložit ke schválení dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu – tedy komu budou děti svěřeny do péče a jak se bude druhý z rodičů podílet na výživě dětí (určení vyživovací povinnosti). Jakmile proběhne soudní jednání, na kterém je rozsudkem schválena taková dohoda k nezletilým dětem, přichází na řadu samotný rozvod manželství. Soud projedná na čistě formálním jednání návrh jednoho z manželů na rozvod, ke kterému se druhý manžel připojil (případně se může jednat o společný návrh manželů). Povinnou přílohou tohoto návrhu je dohoda manželů o vypořádání majetku, práv a  povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu. Dohoda musí mít úředně ověřené podpisy. Na tomto vlastním rozvodovém jednání pak soud vyhlásí rozsudek o rozvodu. Je třeba podotknout, že některé soudy, resp. soudci na projednání návrhu na rozvod manželství nenařizují jednání a manželství rozvedou bez jednání, tedy manželé nejsou vystaveni povinnosti dostavit se k soudu na projednání věci.

Z výše uvedeného je zřejmé, že tato forma rozvodu vyžaduje shodnou vůli manželů ukončit manželství rozvodem a současně schopnost komunikace na určité slušné úrovni, kdy jsou manželé vedeni společným zájmem zajistit výchovu a výživu svých nezletilých dětí pro dobu po rozvodu v co nejlepším zájmu dětí a dále mají vůli vypořádat veškerý majetek, který je předmětem společného jmění manželů bez zbytečných konfrontací a sporů.

Naše advokátní kancelář připravuje veškerou dokumentaci potřebnou pro hladký průběh nesporného rozvodu a zastupuje klienty u soudu v průběhu celého řízení. Poskytujeme právní poradenství ohledně úpravy poměrů nezletilých dětí. Na základě zhodnocení majetkových poměrů manželů – rodičů jsme schopni navrhnout, popř. usměrnit klienty navrhované částky výživného, když ovšem vždy v naší kanceláři poskytneme klientům dostatečný prostor pro korektní vyjednávání.
Ohledně vypořádání SJM vyhodnotíme celou majetkovou situaci manželů, prodiskutujeme veškerá možná rizika vyplývající z jednotlivých variant vypořádání a konečně připravíme samotnou dohodu na takové úrovni, aby byly do budoucna postaveny najisto veškerá aktiva i pasiva společného jmění a bylo předcházeno možným budoucím sporům, resp. aby takové spory nemohly v budoucnu vůbec vzniknout.
Celý právní servis nesporného rozvodu poskytujeme za předem stanovenou odměnu, kterou Vám v případě zájmu při první nezávazné schůzce sdělíme.

Mgr. Lenka Kijová, právník, 10.5.2015
 
Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx