Varování před nekalými praktikami portugalské společnosti United Directórios, Lda. (TEMDI)

Pro jednoho z našich klientů řešíme záležitost ohledně opakovaných upomínek portugalské společnosti United Directórios Lda., Rua Basílio Teles, 35 – 6 D, 1070-020 Lisboa, Portugal (TEMDI). V roce 2011 se náš klient dopustil té chyby, že již předvyplněný inzertní formulář společnosti United Directórios Lda, který mylně považoval za nezávaznou žádost o úpravu již existujícího zápisu do zahraničního registru lékařů vedeného zdarma, podepsal a odeslal jej této společnosti zpět. Opravný registrační formulář se snažil navozovat dojem, že na jeho základě bude upraven jakýsi již existující záznam v jakémsi zahraničním registru lékařů vedeném společností United Directórios Lda. 

Háček však spočíval v tom, že (maskovaný) opravný registrační formulář ve skutečnosti byl zastřeným návrhem na uzavření smlouvy o zařazení do jakéhosi zahraničního registru lékařů. Uvedený zahraniční registr lékařů kdesi na internetu sice existuje, avšak jeho informační hodnota je prakticky nulová, neboť informování o existenci českého lékaře v jakémsi portugalském pseudoregistru pro kohokoli postrádá jakýkoli přínos; vyjma společnosti United Directórios Lda, která se snaží těžit z neznalosti a naivity některých českých lékařů, kteří neumějí příliš dobře anglicky a sedli jí proto na lep.

Od doby odeslání opravného registračního formuláře společnosti United Directórios Lda je klient touto společností doslova vydírán různými emaily a elektronickými upomínkami s výzvami k zaplacení více než 4.000,- EUR (za rok publikace záznamu v pseudoregistru společnost United Directórios Lda požaduje částku ve výši 1.071,- EUR). K uvedenému, bohužel, dochází i přes to, že klient společnost United Directórios Lda obratem (ještě v roce 2012) informoval o jeho zjevném uvedení v omyl a tedy že nikdy neměl zájem o zařazení do jakéhokoli placeného zahraničního registru lékařů. Společnost United Directórios Lda však svůj nátlak na klienta neustále stupňuje a údajně již pověřila českou společnost Credit Business Resolution s.r.o., IČ: 04367511, Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsanou do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 2. září 2015. Společnost Credit Business Resolution s.r.o. pak rozesílá výzvy označené jako Výzva k úhradě pohledávky č. xxxx, ve které opětovně vyzývá k úhradě příslušné pohledávky na bankovní účet vedený portugalskou bankou. Pod výzvou je pak bez podpisu uveden Mgr. Tomáš Hofman, Právní oddělení Credit Business Resolution. Ve výzvě je dále uveden web společnosti: www.credit-br.com.

Jsme přesvědčeni o tom, že veškeré požadavky společnosti United Directórios Lda, potažmo Credit Business Resolution s.r.o jsou neoprávněné a její výhrůžky jsou bezprávné, a že v případě soudního sporu nemá společnost United Directórios Lda šanci na úspěch. Četné případy zjevně podvodného jednání společnosti United Directórios Lda jsou opakovaně a dlouhodobě řešeny Českou lékařskou komorou, která se snaží věc předložit k projednání Evropskému parlamentu; k tomu více zde: Tempus Medicorum 12/2015, str. 33. O celém případu rovněž informoval internetový deník Aktuálně.cz - více zde: Napálení lékaři. Mysleli si, že budou v katalogu zdarma, firma vymáhá desetitisíce.

Na základě tohoto článku se nám ozvala již řada lékařů nebo jejich rodinných příslušníků, kteří s United Directórios Lda mají prakticky totožnou špatnou zkušenost. Všem těmto postiženým osobám doporučujeme "na nic nereagovat a nic neplatit".

V případě, že i Vy jste společnostmi United Directórios Lda nebo Credit Business Resolution s.r.o. obtěžováni, můžete se na naši advokátní kancelář s důvěrou obrátit. Vaši situaci posoudíme a doporučíme Vám, jak dále postupovat.


Mgr. Martin Lorenc, advokát

10.2.2016, Praha

Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx