Vymáhání pohledávek

Exekuční návrh

Exekuční návrh je písemné podání věřitele (oprávněného) určené soudu, aby pověřil příslušného soudního exekutora (dále jen „exekutor“) provedením exekuce, zpravidla tedy vymožením peněžité pohledávky. Navrhovatel však exekuční návrh nepodává místně příslušnému exekučnímu soudu (jak tomu bylo dříve), ale podle jeho volby vybranému exekutorovi, který má být provedením exekuce pověřen. Pověřovaný exekutor pak věřitelův exekuční návrh postoupí místně příslušnému exekučnímu soudu, a to spolu s nezbytnými dokumenty. Exekuční soud o pověření exekutora rozhodne do 15 dnů. Obvykle jediným dokumentem, který věřitel přikládá k exekučnímu návrhu jako povinnou přílohu, je tzv. exekuční titul. Zpracovat a podat exekuční návrh není tak složité, jako získat příslušný exekuční titul, který má být na základě exekučního návrhu v exekučním řízení vymáhán.

Exekuční titul

Exekuční titul je písemný dokument vydaný orgánem veřejné moci, nebo fyzickou či právnickou osobou oprávněnou rozhodovat o právech a povinnostech jiných osob, který jednoznačně identifikované fyzické nebo právnické osobě ukládá určitou povinnost, obvykle zaplatit jiné fyzické nebo právnické osobě peněžitou částku a související úrok z prodlení. Jinak řečeno exekuční titul je zpravidla rozhodnutí o nutnosti splnění konkrétní povinnosti. Exekučním titulem je rozsudek nebo usnesení soudu, rozhodnutí správního orgánu, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, trestní příkaz, rozhodčí nález; specifickým exekučním titulem, který není rozhodnutím, je notářský či exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti (sepsaný podle zvláštního právního předpisu).

Obstarání exekučního titulu

Před vlastním získáváním (obstaráváním) exekučního titulu, tj. zpravidla před podáním žaloby je vhodné zvážit, zda má smysl o získání exekučního titulu vůbec usilovat, tj. zda se věřiteli vyplatí dlužníka u soudu žalovat, protože nemalá část dlužníků je nesolventních, nemajetných či předlužených a samotné vedení soudního sporu může stát další nemalé náklady. V tomto okamžiku je vhodné se obrátit na dobrého advokáta za účelem posouzení vymahatelnosti pohledávky. Advokát by pak měl dlužníka prověřit (prolustrovat) v centrální evidenci exekucí, zda proti němu již není vedeno nějaké jiné exekuční řízení, nahlédnout do insolvenčního rejstříku, zda dlužník není v konkurzu či oddlužení a v neposlední řadě by měl dlužníkovy majetkové poměry prověřit v katastru nemovitostí. Relevantní dále je i povaha dlužníka (např. zda se jedná o pracující fyzickou osobu, anebo prázdnou schránku s.r.o.) a zejména pak charakter (např. zda se jedná o spornou, promlčenou nebo těžko prokazatelnou pohledávku) a hodnota (např. zda se jedná o bagatelní pohledávku v řádech stokorun anebo pohledávku v řádech statisíců korun) pohledávky. Na základě takto získaných informací pak lze posoudit případnou ne/úspěšnost (smysluplnost) budoucího vymožení pohledávky. Vraťme se však zpět k exekučnímu návrhu.

Zpracování exekučního návrhu

Řada věřitelů se domnívá, že pohledávku přiznanou exekučním titulem vymáhá policie. Není tomu tak. V případě, kdy věřitel již má k dispozici vykonatelný (a zpravidla též pravomocný) exekuční titul, přičemž exekučním titulem přizná pohledávka je po splatnosti a dlužníkem doposud nebyla zaplacena, může si věřitel svůj nárok nechat vynutit v exekučním řízení podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). I přes to, že zpracování exekučního návrhu není nikterak složité, je i zde vhodné obrátit se na dobrého advokáta. Praktický každý advokát spolupracuje s některým exekutorem. Zdaleka ne všichni exekutoři však svoji práci vykonávají zodpovědně a svědomitě. Spolupráce advokáta s osvědčeným a spolehlivým exekutorem, který pracuje v krátkých časových lhůtách, zodpovědně a flexibilně, může věřiteli významně pomoci při vymáhání jeho pohledávky. Rozhodně tedy není bezvýznamné, kterého exekutora věřitel (oprávněný) nechá pověřit vymáháním své pohledávky.

Obsah exekučního návrhu

V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, a popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.

Přílohy exekučního návrhu

K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal exekuční soud.

Poplatek za podání exekučního návrhu

Za podání exekučního návrhu se neplatí žádný soudní poplatek. Odměnu exekutora a náklady exekuce hradí dlužník, resp. povinný.

Způsoby provádění exekuce

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést následujícími způsoby:

  1. srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
  2. přikázáním pohledávky,
  3. prodejem movitých věcí a nemovitých věcí,
  4. postižením závodu,
  5. správou nemovité věci,
  6. pozastavením řidičského oprávnění.
Pro zajištěnou pohledávku lze exekuci provést prodejem zástavy, tedy prodejem zastavených movitých věcí a nemovitých věcí.

Pořadí způsobů provádění exekuce

Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci nebo pozastavením řidičského oprávnění. Pokud způsoby provedení exekuce nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a nemovitých věcí nebo postižením závodu. Způsob provedení exekuce určí exekutor.

Mgr. Martin Lorenc, advokát, 16.8.2015

Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx