Zákaz změny k horšímu při podání odporu proti příkazu

Ve správním právu platí zásada, že odvolání se proti rozhodnutí nemůže být odvolateli ke škodě (jedná se o tzv. zákaz reformationis in peius ve správním řízení). Například u příkazu vydaného podle přestupkového zákona (zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění), který správní orgán vydal proti osobě, která spáchala přestupek (přestupce), je tato zásada vyjádřena v § 87 odst. 4 citovaného zákona tak, že: „obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal. Včasným podáním odporu se příkaz ruší a správní orgán pokračuje v řízení. Obviněnému z přestupku nelze uložit jiný druh sankce, s výjimkou napomenutí, nebo vyšší výměru sankce, než byly uvedeny v příkaze.“ Jinak řečeno podá-li obviněný z přestupku řádně a včas odpor (odvolání), nemůže si tím přitížit, protože správní orgán mu v novém rozhodnutí nesmí udělit jiný druh sankce, ani vyšší výměru téže sankce.
V praxi se pak často stává, že správní orgán buď z neznalosti, nebo záměrně tuto zásadu nerespektuje a obviněnému z přestupku novým rozhodnutím uloží podstatně přísnější trest. Jako příklad lze uvést situaci, kdy správní orgán příkazem uloží obviněnému z přestupku pokutu ve výši 10.000,- Kč, proti které se obviněný z přestupu odvolá, tedy podá odpor proti příkazu, neboť s výší uložené pokuty nesouhlasí. V následujícím pokračování v řízení však správní orgán obviněnému z přestupku uloží pokutu ve výši 20.000,- Kč, případně navíc (nově) ještě zákaz řízení motorových vozidel. Obviněnému z přestupku pak nezbývá, než proti nezákonnému rozhodnutí správního orgánu podat k nadřízenému správnímu orgánu odvolání (zpravidla krajský úřad), který by měl uvedené rozhodnutí zrušit pro jeho zjevnou nezákonnost. Nutno dodat, že zákaz změny k horšímu neplatí při podání odporu proti trestnímu příkazu vydanému soudem v trestním řízení.

Všem návštěvníkům tohoto webu, kteří jsou v postavení obviněných z přestupku (přestupců), doporučujeme, aby se při podání odporu proti příkazu, resp. při podání odvolání proti rozhodnutí správního orgánu nechali zastoupit advokátem, neboť pouze dobrý advokát je schopen odhalit jednotlivá pochybení správního orgánu a na jejich základě zpracovat kvalifikovaný odpor, resp. odvolání. Nejen v těchto věcech Vám pomůže naše advokátní kancelář, která má se zastupováním ve správních řízeních bohaté zkušenosti.

Mgr. Martin Lorenc, advokát, 05.04.2015
Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx