Občanské právo

Jedná se o nejrozsáhlejší oblast, ve které svým klientům poskytujeme právní služby. V rámci právního odvětví občanského práva obvykle řešíme sousedské spory, zpracováváme veškeré druhy smluv, smlouvy také na pokyn klienta připomínkujeme a komentujeme, poskytujeme asistenci při sjednávání smluv a vyjednávání jednotlivých smluvních podmínek, zpracováváme výpovědi smluv a odstoupení od nich. Při převodech nemovitostí poskytujeme úplný právní servis, kdy za předem dohodnutou odměnu zajistíme přípravu veškerých dokumentů nezbytných k převodu nemovitosti, zajišťujeme advokátní úschovu peněz, jednáme s bankami a katastrálními úřady a zpracováváme daňová přiznání. Pro své klienty řešíme vlastnické i nájemní vztahy. Zastupujeme v dědických řízeních u notáře. Zabýváme se problematikou ochrany spotřebitele, zejm. posuzováním spotřebitelských smluv a nárokům z nich vyplývajících (odstoupení, reklamace, náhrada škody). Klienty zastupujeme ve všech soudních řízeních, a to jako žalobce či žalované. Zpracováváme jakékoli druhy žalob, zejména pak žaloby o zaplacení dluhu, o vydání bezdůvodného obohacení, o náhradu způsobené škody, o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, o vydání věci, o určení vlastnického práva atd.
Vlastnické právo
 • vlastnictví
 • spoluvlastnictví
 • společné jmění manželů
 • ochrana před zásahy do vlastnického práva
 • sousedská práva
 • držba věci nebo práva (ochrana před zásahy do pokojné držby)

Věcná práva k věci cizí
 • zástavní právo
 • věcné břemeno
 • zadržovací právo
 • předkupní právo

Závazková práva
 • Závazky ze smluv
 • smlouva kupní
 • smlouva o dílo
 • smlouva darovací
 • smlouva o zájezdu
 • smlouva zprostředkovatelská
 • smlouva o opravě a úpravě věci
 • smlouva příkazní
 • smlouva nájemní
 • smlouva o zápůjčce
 • smlouva o výpůjčce
 • ostatní smlouvy

Závazky z porušení právní povinnosti
 • závazky z prodlení (dluhy, pohledávky)
 • závazky z odpovědnost za škodu (náhrada způsobené škody)
 • závazky z bezdůvodného obohacení

Dědické právo

Duševní vlastnictví
 • autorské právo
 • licenční smlouva

Ochrana osobnosti, cti a lidské důstojnosti

Související stránky

Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx